Algemene voorwaarden

vastgesteld door Vechtstede Notarissen B.V. en d.d. 15 juni 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 50270214.

vastgesteld door Vechtstede Notarissen B.V. en d.d. 15 juni 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 50270214.

Artikel 1 – Definities

Vechtstede

Onder Vechtstede wordt verstaan Vechtstede Notarissen B.V., tevens handelend onder de naam Vechtstede Notarissen & Mediators, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50270214, waarvan de aandeelhouders alle besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn.

Een lijst van de partners van Vechtstede, althans van de personen die al dan niet rechtstreeks de aandelen in het kapitaal van bedoelde besloten vennootschappen houden – welke personen conform internationaal gebruik ook wel als “Partners” worden aangeduid – wordt op verzoek toegezonden.

Opdrachtgever.

Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienst­verlening, alsmede diens eventuele wederpartij(en) bij een bepaalde transactie.

Opdracht.

Onder Opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Vechtstede zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten, zoals deze hierna in artikel 2 is beschreven.

WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2 – Opdracht

1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Vechtstede en worden niet geacht aan enige aan Vechtstede verbonden persoon te zijn gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de Partners en de aandeelhouders van Vechtstede.

2. Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Vechtstede vrij om te bepalen welke van de bij Vechtstede werkzame personen (Partner of werknemer) bij de uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

3. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking  van de opdracht anders voortvloeit.

4. De Opdracht leidt voor Vechtstede tot een inspanningsverplichting en niet tot een verplichting het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken.

5. In het geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

6. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de opdracht door Vechtstede is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens Vechtstede gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies niet-weersproken in ontvangst neemt dan wel als Vechtstede een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot Vechtstede behoort de akte van levering zal verlijden.

7. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 – Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Vechtstede uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van Vechtstede, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Vechtstede en derden. 2. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Vechtstede, de Partners, de aandeelhouders van Vechtstede, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die bij of voor Vechtstede werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden bedoeld in lid 1 van dit artikel waartoe de Opdracht is verleend na de datum van deponering als aan het slot van deze algemene voorwaarden vermeld. Op eerder van kracht geweest zijnde algemene voorwaarden van Vechtstede kan voor werkzaamheden bedoeld in de vorige volzin geen beroep meer worden gedaan.

Artikel 4 – Inschakeling van derden

1. Vechtstede is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Vechtstede in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Vechtstede is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Vechtstede.

2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een Opdracht van de Opdrachtgever willen beperken, gaat Vechtstede ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven Opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aan­spra­ke­lijk­heids­beperking namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5 – Tarieven en meerwerk

1. De Opdrachtgever is aan Vechtstede honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Vechtstede worden vastgesteld. Ter zake van werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Voorts is Vechtstede gerechtigd tussentijds te declareren.

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:

a. Indien een gebruikelijk vast tarief van toepassing is, is dit tarief door Opdrachtgever verschuldigd.

b. Indien een opgebouwd tarief van toepassing is, is de Opdrachtgever het tarief verschuldigd dat geldt voor de betreffende van toepassing zijnde meerwerktarieven.

c. Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, is dit tarief door de Opdrachtgever verschuldigd.

Vechtstede is in afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde steeds bevoegd voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de Opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien ver­tra­ging­en ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door Opdrachtgever of derden. Vechtstede zal dit in voorkomend geval tijdig aan Opdrachtgever melden. Indien dit meerwerk naar het uitsluitend oordeel van Vechtstede veroorzaakt wordt door- dan wel zijn oorzaak vindt bij – één partij, is Vechtstede bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Vechtstede.

3a Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Vechtstede verschuldigd de verschotten die Vechtstede ten behoeve van de Opdrachtgever betaalt.

b. Kosten die derden ter zake een rechtshandeling in rekening brengen (zoals kadasterkosten, leges, griffierechten en dergelijke) worden te allen tijde naar het werkelijk verschuldigde bedrag doorbelast aan de Opdrachtgever. Wijziging in deze bedragen tijdens de uitvoering van de Opdracht worden één op één doorbelast.

c. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden te allen tijde doorberekend.

4. Ingeval aan de werkzaamheden van Vechtstede een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt Vechtstede het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

5. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief.

6. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de Opdracht.

7. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig dagen na factuurdatum geschiedt.

8. Vechtstede is voorts – in afwijking van dan wel aanvulling op het in lid 1 van dit artikel gestelde – gerechtigd in alle gevallen van:

a. betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van – of namens een partij in een bij een notaris verbonden aan Vechtstede verleden notariële akte, waarbij het/de betreffende exploot(en)/correspondentie wordt/worden uitgebracht/verzonden gericht aan een andere partij in die akte en waarbij deze worden uitgebracht bij – dan wel gezonden aan de door de wederpartij bij Vechtstede gekozen woonplaats, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) in wiens Opdracht het exploot wordt uitgebracht dan wel in wiens Opdracht de correspondentie wordt betekend;

b. betekening aan haar van exploot(en) en/of correspondentie afkomstig van- of namens een derde die geen partij is bij een akte bedoeld sub a waarbij het/de betreffende exploot(en)/cor­res­­pondentie wordt/worden uit­ge­bracht/ver­zon­den gericht aan een partij in een bij een notaris verbonden aan Vechtstede verleden notariële akte, hiervoor kosten in rekening te brengen bij de perso(o)n(en) aan wie het exploot wordt uitgebracht, dan wel aan wie de correspondentie is gericht of wordt betekend;

c. verzoeken tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder Vechtstede berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota’s en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker;

d. verzoeken om informatie omtrent persoonsgegevens dan wel het verwijderen ervan voor zover enig voor Vechtstede geldend voorschrift zich daar niet tegen verzet, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.

9. De kosten als in het vorige lid bedoeld worden gesteld op de kantoortarieven zoals die van tijd tot tijd door Vechtstede worden vastgesteld.

10. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de Opdracht. Vechtstede is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken Opdracht aan de Opdrachtgever te declareren op basis van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

1.Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan Vechtstede verschuldigd zijn. Ingeval een Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, dan wel de betreffende rechtspersoon onbevoegdelijk is vertegenwoordigd, deze na­tuur­lijke persoon tevens in privé Opdrachtgever. Bij wan­betaling door de rechtspersoon is hij derhalve per­soon­lijk aansprakelijk voor de betaling van de de­cla­ra­tie of nota, onverschillig of de declaratie of nota, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon. Vechtstede is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op haar kwaliteitsrekening.

2. Ingeval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever vrijwaart Vechtstede en de aan haar verbonden personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Vechtstede ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Vechtstede in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

2. Betaling van declaraties van Vechtstede dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Vechtstede in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schrif­te­lijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de notarissen van Vechtstede gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteits­rekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het nota­ris­ambt, waartoe de Opdrachtgever is gerechtigd, te ver­re­ke­nen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdracht­gever aan Vechtstede verschuldigd is. Alle (buiten)­ge­rech­te­lijk­e kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van vijftien procent (15 %) over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de Opdrachtgever zijn, hieronder wordt begrepen de door Vechtstede bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief, een en ander voor zover de Opdrachtgever (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

3. Betalingen geschieden uitsluitend per bankoverschrijving of pinbetaling. Vechtstede accepteert geen contante betalingen.

4. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment dat hij in verzuim is een rente verschul­digd over al hetgeen Vechtstede van hem te vorderen heeft ter zake van de vordering met betrekking waartoe hij in verzuim is. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. In afwijking van het vorenstaande wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.

Artikel 8 – Uitbetaling en beheer van gelden

1. Een vordering op Vechtstede vanwege de uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Vechtstede behoudt zich op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

2. Over gelden die aan Vechtstede zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een door Vechtstede van tijd tot tijd vast te stellen rente vergoed welke gebaseerd is op de door Vechtstede ontvangen rente, zulks onder aftrek van de kosten van beheer en administratie. Geen rente wordt vergoed indien de gelden korter dan één week onder Vechtstede berusten. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij Vechtstede in beheer zijn door Vechtstede forfaitair worden (door)berekend, zulks ongeacht hoe lang de gelden worden beheerd door Vechtstede, tenzij anders is overeengekomen.

3. Onder de in het vorige lid bedoelde gelden worden uitdrukkelijk begrepen gelden die bij Vechtstede in depot zijn gesteld en waarvan door de notaris of diens waarnemer is vastgesteld dat tussen partijen geen of geen volledige overeenstemming bestaat omtrent de uitbetaling, dan wel het anderszins gelden betreft die ingevolge de voor het notariaat geldende regelgeving bij Vechtstede in depot dienen te zijn gesteld.

4. Vechtstede mag slechts tot uitbetaling aan een partij overgaan indien:

  – zij een schriftelijke en in voorkomende gevallen gelijkluidende opdracht van de desbetreffende partij(en) hiertoe ontvangt; of

  – na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

5. Zij die partij zijn bij een notarieel depot, zoals hiervoor in dit artikel bedoeld, hebben in verband met het vorenstaande een voorwaardelijke aanspraak jegens Vechtstede, en wel onder de opschortende voorwaarde dat en in de mate waarin de betreffende partij(en) uiteindelijk als rechthebbende(n) wordt/worden aangemerkt voor dat (gedeelte van het) geldbedrag.

6. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, voor zover daarin in de depotakte niet is voorzien dan wel een depotakte ontbreekt.

Artikel 9 – Werkzaamheden – WWFT

1. De werkzaamheden zullen door Vechtstede worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.

2. Op de dienstverlening door Vechtstede is onder andere de WWFT van toepassing. In dat kader is Vechtstede onder meer verplicht:

   – in verband met de dienstverlening aan Opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de

     identiteit omvat;

   – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of   

     transactie voordoet.

3. Vechtstede zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vechtstede.

4. Door het verstrekken van de Opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan Vechtstede voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

Artikel 10 – Klachten

1. Ingeval de Opdrachtgever klachten heeft jegens Vechtstede zal hij deze klachten eerst aan Vechtstede naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

  – de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of

  – de Geschillencommissie Notariaat casu quo de Geschillencommissie Notariaat Zakelijk; of

  – de desbetreffende Kamer voor het Notariaat.

2. Diegene van de Opdrachtgever en Vechtstede die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van Vechtstede

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Vechtstede gegeven Opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Vechtstede aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien, om welke reden ook, aan Opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Vechtstede en van de Partners, de aandeelhouders van Vechtstede, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die bij of voor Vechtstede werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid wordt beperkt tot een totaalbedrag van € 10.000,– dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 10.000,– exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 100.000,– exclusief btw.

2. Vechtstede sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.3. De in het vorige leden van dit artikel omschreven aan­spra­ke­lijk­heids­beperking geldt tevens voor het geval Vechtstede aansprakelijk is voor fouten van door haar inge­scha­kel­de derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of  andere zaken, geen uitgezonderd.

4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt ook indien Vechtstede ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

5. Vechtstede is niet aansprakelijk indien een bank waar Vechtstede een kwaliteitsrekening aanhoudt haar verplichtingen jegens Vechtstede en/of de Opdrachtgevers van Vechtstede niet nakomt.

6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Vechtstede voor die schade en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende Opdracht.

7. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

8. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen de Partners, de aandeelhouders van Vechtstede, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die bij of voor Vechtstede werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 12 – Data

1. Vechtstede registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het verstrekken van de opdracht aan Vechtstede geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Vechtstede behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Vechtstede.

2. Op alle persoonsgegevens die Vechtstede van de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Opdracht, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Vechtstede zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

a. voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

b. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht;

c. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

d. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

4. De Opdrachtgever geeft Vechtstede het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

Artikel 13 – Diverse onderwerpen

1. Ingeval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.

2. Tezamen met de Opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Vechtstede en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

3. Wijzigingen van deze voorwaarden of de Opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

4. Vechtstede is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

5. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in verschillende andere talen gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Vechtstede is Nederlands recht van toepassing.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 10 zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vechtstede is gevestigd. Niettemin heeft Vechtstede het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.