Vereniging en stichting

De stichting is een rechtspersoon die kan worden opgericht door één of meer natuurlijke personen, maar ook door een rechtspersoon. De stichting tracht met een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel te realiseren. De stichting kent geen leden zoals de vereniging. Het bestuur van de stichting kan slagvaardig optreden omdat er geen leden of algemene vergadering zijn die in de besluitvorming betrokken moeten worden.

De stichting is een rechtspersoon die kan worden opgericht door één of meer natuurlijke personen, maar ook door een rechtspersoon. De stichting tracht met een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel te realiseren. De stichting kent geen leden zoals de vereniging. Het bestuur van de stichting kan slagvaardig optreden omdat er geen leden of algemene vergadering zijn die in de besluitvorming betrokken moeten worden.

De stichting wordt opgericht bij notariële akte. Omdat de wettelijke vereisten ten aanzien van de oprichting gering zijn, is er een grote mate van vrijheid bij het opstellen van de statuten. Wij denken graag met u mee.

In beginsel zijn bestuurders van een stichting niet privé aansprakelijk voor de schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuurlijk handelen. Als de stichting door het onbehoorlijk bestuur schade lijdt, kan het bestuur van de stichting de bestuurder daarvoor persoonlijk aansprakelijk stellen.

Vaak wordt gezegd dat stichtingen geen winst mogen maken, maar dat is onjuist. Het is alleen verboden deze winst uit te keren aan oprichters, bestuurders of andere betrokkenen. Een stichting mag winst maken indien zij een onderneming drijft, de winst is in dat geval belast.

Een stichting mag uitkeringen met een ideële of sociale strekking doen overeenkomstig het doel van de stichting.

Graag adviseren wij u over de oprichting van een stichting of de wijziging van de statuten van een stichting.

VERENIGING


De vereniging is een rechtspersoon die bij meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht, dat betekent dat er ten minste twee personen als oprichters van de vereniging optreden.

Wordt de vereniging opgericht zonder notariële akte, dan is er sprake van een informele vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Wordt de vereniging opgericht met notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen, dan ontstaat een formele vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

De formele vereniging kent een bestuur en een algemene ledenvergadering. Het bestuur geeft leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. In een vereniging mag elk lid in de algemene ledenvergadering stemmen. Zo beslist de algemene ledenvergadering over de belangrijkste zaken en zorgt het bestuur voor de uitvoering daarvan.

In beginsel zijn bestuurders van een formele vereniging niet privé aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuurlijk handelen. Bestuurders van een informele vereniging kunnen wel privé aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen van de vereniging.

Een vereniging mag winst maken indien zij een onderneming drijft, de winst is in dat geval belast.

Wij adviseren u graag over de oprichting van een vereniging of de wijziging van de statuten van een vereniging.

ANBI


Een ANBI is een stichting of vereniging die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van cultuur, bescherming van natuur en milieu, dierenwelzijn en wetenschap en onderzoek. Zowel de stichting als de vereniging kunnen de ANBI status hebben. In de praktijk zijn de meeste ANBI’s een stichting.

Een ANBI betaalt geen schenkbelasting of erfbelasting over aan haar gedane schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen. Doet een ANBI een schenking in het algemeen belang, dan behoeft de ontvanger daarover geen schenkbelasting te voldoen. Giften aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Om als ANBI aangemerkt te worden dient de stichting of vereniging aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onder meer mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en dient een eventueel batig saldo na opheffing van de ABNI besteed te worden overeenkomstig het doel van de ANBI. Op de website van de Belastingdienst ontvangt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag van de ANBI status.

Graag adviseren wij u over de oprichting en inrichting van een ANBI en bij de aanvraag van de ANBI status.

Iedere maandagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur kunt u vrijblijvend op ons kantoor aan de Scholtensdijk 20 te Hardenberg terecht voor al uw vragen over stichtingen, verenigingen en ANBI’s.