Beschermingsbewind

Vechtstede Bewindvoerders kan als beschermingsbewindvoerder door de rechtbank worden benoemd. De beschermingsbewindvoerder zorgt voor het beheer van het vermogen van iemand die dat zelf niet meer kan.

Vechtstede Bewindvoerders kan als beschermingsbewindvoerder door de rechtbank worden benoemd. De beschermingsbewindvoerder zorgt voor het beheer van het vermogen van iemand die dat zelf niet meer kan.

Een bewindvoerder nodig?

Wanneer iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat is om zijn eigen financiële belangen te behartigen, dan kan zijn vermogen of een deel daarvan onder bewind gesteld worden.

In dat geval mag die persoon niet meer zelfstandig over zijn financiële middelen (banksaldo, inkomen etc.) en goederen (bv. huis of auto) beslissingen nemen. De beslissingen daarover zijn dan in handen van de bewindvoerder. Indien mogelijk zal de bewindvoerder wel overleg plegen met degene wiens vermogen onder bewind is gesteld. Indien er beslissingen genomen moeten worden over een grote uitgave of verkoop van goederen, heeft de bewindvoerder een machtiging nodig van de Kantonrechter. Op die manier worden de belangen van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld zo goed mogelijk gewaarborgd.

Overigens is het niet altijd nodig om het volledige vermogen onder bewind te stellen. Soms kan volstaan worden met bewind over een gedeelte van het vermogen. Bij het aanvragen van bewind kan worden aangegeven op welk deel van het vermogen het bewind moet komen te rusten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geld uit een erfenis of schenking. Indien u hierover vragen hebt en een keuze moet maken, is het verstandig om dit eerst met ons te overleggen.

Alle vormen van wettelijke vertegenwoordiging

Brochure “Curatele, bewind en mentorschap” downloaden of bestellen: www.rijksoverheid.nl.

Tarieven

De tarieven die Vechtstede Bewindvoerders hanteert als beschermingsbewindvoerder zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd.

Als iemand recht heeft op vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, vragen wij dit voor de cliënt aan. 

De tarieven zijn forfaitair. Dit betekent dat iedereen evenveel betaalt, ongeacht de uren die besteed zijn aan de cliënt. De forfaitaire bedragen zijn gebaseerd op een gemiddelde tijdsbesteding van 16 uur per jaar per cliënt. Voor bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld verkoop woning) en bij een forse overschrijding van de 16 uur kan de kantonrechter beslissen dat er extra uren in rekening worden gebracht