Kerkrecht

Kerkgenootschappen worden in Nederland niet aan banden gelegd door het recht van de overheid. Dat vloeit voort uit de scheiding van kerk en staat. De leden van een kerkgenootschap stellen zelf regels op over hoe zij willen omgaan met elkaar en de buitenwereld.

Juist vanwege deze grote vrijheid, is het verstandig te overleggen met Vechtstede Notarissen, nog voordat u regels gaat opstellen of wijzigen. U kunt hiermee veel problemen voorkomen.

Kerkgenootschappen worden in Nederland niet aan banden gelegd door het recht van de overheid. Dat vloeit voort uit de scheiding van kerk en staat. De leden van een kerkgenootschap stellen zelf regels op over hoe zij willen omgaan met elkaar en de buitenwereld.

Juist vanwege deze grote vrijheid, is het verstandig te overleggen met Vechtstede Notarissen, nog voordat u regels gaat opstellen of wijzigen. U kunt hiermee veel problemen voorkomen.

Eigen regels binnen kerkgenootschap

Een kerkgenootschap kan zijn eigen regels opstellen. Dat kunnen regels zijn over:

  • de te houden (ere)diensten
  • de aanstelling van voorgangers
  • de vertegenwoordiging naar derden toe
  • de vergadering van gemeenteleden
  • de kerkenraad
  • het financiële orgaan
  • de behandeling van bezwaren van gemeenteleden
  • etcetera.

Dat soort regels wordt vastgelegd in statuten, soms ook wel een kerkorde of reglement genoemd. Vaak wordt in de statuten ook de ‘bestaansreden’ van het kerkgenootschap onder woorden gebracht.

Beperking

De enige beperking die de wet stelt aan het opstellen van statuten, is dat deze niet in strijd mogen komen met de Nederlandse wet. Een kerkgenootschap is daarmee erg vrij om zelf de invulling te geven aan de regels die bij de gemeente passen.

Soorten kerkgenootschappen

In Nederland bestaan niet alleen christelijke kerkgenootschappen, maar bijvoorbeeld ook islamitische, joodse en boedhistische ‘kerkgenootschappen’.

Ervaring

Vechtstede Notarissen heeft ervaring bij de oprichting, fusie, splitsing en herstructurering van zowel (grote) christelijke als (grote) joodse kerkgenootschappen, zowel plaatselijk als landelijk.

Vechtstede Notarissen kan u behulpzaam zijn bij het opstellen of wijzigen van statuten of bij de fusie, splitsing of herstructurering van uw kerkgenootschap. Een goede regeling is van belang om later niet intern of extern problemen te krijgen.

Het is bijvoorbeeld van groot belang dat de interne besluitvorming en externe vertegenwoordiging van het kerkgenootschap goed geregeld is als er een (kerk)gebouw gekocht of verkocht of gehuurd of verhuurd gaat worden. Dit speelt tevens bij het aangaan van leningen (al dan niet onder hypothecair verband). Ook is van belang hoe de arbeidsverhouding met de voorganger is geregeld.

Fiscaal voordeel

Daarnaast bestaat een aantal fiscale regels, die een kerkgenootschap voordeel kan opleveren. U kunt daarbij denken aan voordeel (voor de leden van) het kerkgenootschap in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting. Vechtstede Notarissen adviseert u graag om tot een zo optimaal mogelijke regeling te komen.

Nieuwe en bestaande kerkgenootschappen

Vechtstede Notarissen adviseert ‘nieuwe’ kerkgenootschappen (bij het voor het eerst opstellen van statuten), maar ook bestaande kerkgenootschappen (bij fusie, splitsing en herstructurering).

Mediation bij kerkelijke conflicten

Vechtstede Notarissen bemiddelt bij kerkelijke conflicten, bijvoorbeeld tussen een lid van de kerk en de kerkenraad, of tussen de kerk en een ander orgaan van de kerk (in de protestantse kerken bijvoorbeeld de classis of synode).

Notaris Ronald Brinkman is mediator en vanuit zijn specialisme op het gebied van het kerkrecht ook betrokken bij de oplossing van conflicten. In veel gevallen wordt aangeraden eerst gebruik te maken van de interne kerkelijke procedures voor oplossing van het geschil. Lukt dat niet of zijn die er niet, dan kan een mediation uitkomst bieden.

De kosten van een mediation zijn vaak lager dan wanneer men via de rechterlijke weg het geschil uitvecht. Daarnaast brengt een mediation sneller het behoud van de relatie tussen de betrokkenen mee.

Vragen

Heeft u vragen op het gebied van kerkrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.