Privacyverklaring CLTR

Privacyverklaring Centraal Levenstestamentenregister

Privacyverklaring Centraal Levenstestamentenregister

Onze dienstverlening

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de registratie van een notariële akte in het CLTR.

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  •  om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  •  om een overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld een verzoek tot inschrijving; of
  •  voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Uw persoonsgegevens bij het inschrijven van een akte in het CLTR

Het CLTR registreert op verzoek persoonsgegevens en gegevens over notariële akten om te zorgen dat uw levenstestament of volmacht gevonden en uitgevoerd kan worden.

In het CLTR worden per akte geregistreerd:

  • uw volledige naam (achternaam en voornamen), geboorteplaats en – datum;
  • de gegevens die nodig zijn om de notariële akte te kunnen vinden (datum, aktenummer en notaris) waarin u een   levenstestament of algehele volmacht heeft opgenomen en/of verklaringen uit een eerder levenstestament of een eerdere volmacht heeft herroepen;
  • om welk soort akte het gaat.

De inhoud van de akte en uw verklaringen daarin worden niet gepubliceerd in het CLTR.

Overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door het CLTR geldt dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van inlichtingenverzoeken. Ten behoeve van deze dienstverlening vragen wij met toestemming de benodigde persoonsgegevens op van degene die een inlichtingenverzoek doet.

Het CLTR maakt de gegevens alleen bekend aan notariskantoren en als dat gewenst is voor de uitvoering van de verklaringen in de akte. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als het CLTR persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de uitvoering van uw opdracht aan een notaris. De bron van die gegevens zal dan het betreffende notariskantoor zijn. De notaris is verplicht uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen te controleren als hij die in een notariële akte opneemt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze organisatie geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze organisatie niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Persoonsgegevens die betrekking hebben op registraties van akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze organisatie worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze organisatie verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens die eveneens zijn neergelegd in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van notariële akten, dan mag onze organisatie deze persoonsgegevens niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor de registratie van een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Toestemming

Wij kunnen uw gegevens alleen registreren als u daarvoor toestemming geeft aan de houder van het CLTR, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De inschrijving in het CLTR wordt geregeld door de notaris. U ondertekent bij de notaris een toestemmingsverklaring voor de inschrijving. Dat gebeurt meestal bij de notariële akte die u ondertekent. De notaris zorgt ervoor dat deze toestemmingsverklaring beschikbaar is voor de KNB.

U kunt de toestemming voor de vermelding van uw persoonsgegevens ook weer intrekken. Als u dat doet, kan uw akte niet meer via het CLTR worden gevonden.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onze organisatie stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mocht onze organisatie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze organisatie

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie dan horen wij dit graag via fg@knb.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

De website van het CLTR plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en om het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt. Dat betekent dat deze niet is te herleiden tot een pc of individu.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.