Van plan een bedrijfspand of vakantiewoning te kopen? Regel dit vóór 1 januari 2023.

Wanneer je grond, een woning of een ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Op dit moment moet u bij overdracht van onroerend goed dat u niet als eigen woning gaat gebruiken 8% overdrachtsbelasting betalen. Die belasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

Wanneer je grond, een woning of een ander pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. Op dit moment moet u bij overdracht van onroerend goed dat u niet als eigen woning gaat gebruiken 8% overdrachtsbelasting betalen. Die belasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%.

Wanneer u van plan bent een bedrijfspand, een vakantiewoning of een beleggingspand aan te kopen, dan is het aan te raden om de overdracht daarvan nog dit jaar plaats te laten vinden. Omdat het in het notariaat naar verwachting zeer druk zal zijn aan het einde van dit jaar, zult u op tijd actie moeten nemen.

De jubelton en studentenhuis kopen: schenk- en overdrachtsbelasting onder de loep!

In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


In 2017 werd de jubelton vast in de wet opgenomen: iedereen tussen de 18 en 40 jaar kan een ton geschonken krijgen zonder dat hij schenkbelasting hoeft te betalen, als hij de schenking voor een koopwoning gebruikt. Een mooie regeling, die al snel € 10.000 schenkbelasting bespaart. De volle €100.000 kan dan aan de woning besteed worden. En als de schenker het geld kwijt is ,kan dat ook niet via de erfenis overgaan, hetgeen nog eens € 10.000 tot € 30.000 aan erfbelasting scheelt.


Afschaffing jubelton per 1-1-2023
De regering heeft gezegd dat de jubelton wordt afgeschaft. Per 1 januari 2024 volledig, maar per 1 januari 2023 is de vrijstelling al verlaagd naar € 27.231 . Dat betekent dat er dit jaar nog gebruik gemaakt kan worden van de jubelton. Mocht u dus van plan zijn om uw kind, kleinkind, neef/nicht, buurman of vriend te helpen met de aankoop van een woning (of de aflossing van de schuld op de woning), wacht dan niet te lang, want voor u het weet is de regeling al weer verdwenen.


Voorwaarden voor de jubelton
Zoals gezegd moet degene die de schenking krijgt (de begiftigde) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is de
begiftigde te oud (of te jong), maar heeft deze een fiscale partner (bijvoorbeeld een echtgenoot) die wel tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan mag de begiftigde toch van de jubelton gebruik maken. Ook mag de schenker de schenking spreiden over 3 jaar. De begiftigde moet de schenking binnen drie jaar aan de woning besteden. Een verbouwing of afbouw van de (nieuwbouw)woning mag dus ook in de twee jaren die volgen op het jaar van de schenking. Onduidelijk is of de schenking ook in 2022 gedaan mag worden zonder dat in dat jaar een eerste betaling aan de woning wordt gedaan, terwijl dat ergens in de twee jaren daarop wel gebeurt. Als dat zou mogen, zou een schenker in 2022 nog kunnen schenken en zou
de begiftigde dat uiterlijk 31 december 2024 nog kunnen besteden aan een woning. De meeste zekerheid bestaat dus als u in 2022 de begiftigde helpt met een schenking van de jubelton.


De gelukgeneratie
Bij de afschaffing van de jubelton moest ik even denken aan de pechgeneratie van de studenten, die met grote schulden achterblijven, terwijl de oudere en nieuwe generaties weer ‘gratis’ mogen studeren. In dit geval is er een gelukgeneratie geweest.

Studentenhuis kopen?
Verder is het belangrijk om te weten dat de overdrachtsbelasting in 2023 wordt verhoogd van 8% naar 9%. Dat is bijvoorbeeld van belang als u voor uw kind een studentenhuis wilt kopen. Bent u dat van plan, dan dus liever dit jaar dan later. Die hoge overdrachtsbelasting is overigens (deels) te voorkomen
als uw kind het studentenhuis zelf koopt en dat als hoofdverblijf gaat gebruiken. Hij betaalt dan 2%
(over het deel waar hij zelf gaat wonen). Wordt het studentenhuis deels verhuurd, dan zal er over het deel
dat verhuurd wordt in beginsel wel 8% of daarna 9% overdrachtsbelasting betaald moeten worden.
Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar, dan kan hij er ook (eenmalig) voor kiezen om geen overdrachtsbelasting te betalen (als hij de woning zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken). Maar let op: dat kan bij een latere woning dan niet meer. Ook aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden.

Familiebank: lenen van je ouders of van anderen

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Stel je wilt een huis kopen of je wilt je huis verbouwen. Je eerste gedachte is waarschijnlijk: “dan moet ik naar een bank”. Maar wist je dat je ouders (of anderen) je ook geld kunnen lenen? Deze constructie wordt ook wel ‘familiebank’ genoemd. Dat kan voor jou, maar ook voor jouw ouders, voordeel opleveren!

Welke voordelen zijn er?

Voordeel voor jou
Wanneer je geld leent van je ouders in plaats van bij een bank voor de aankoop van je eigen woning, kan dat
belastingtechnisch voordeel opleveren. Voor je ouders en voor jezelf. De rente die je betaalt voor de lening is
voor jou fiscaal aftrekbaar: het rentebedrag mag onder voorwaarden van het belastbaar inkomen in box 1 worden
afgetrokken. Oftewel: “hypotheekrenteaftrek”.
Bovendien is het voor jonge mensen op de huizenmarkt de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Banken
kijken nog scherper naar jouw inkomen en de woningen lijken wel steeds duurder te worden. Je ouders hebben de
mogelijkheid om jou te helpen én hier ook zelf nog een voordeel mee te behalen.
Als je afsluitprovisie betaalt aan je ouders, is dat voor jou fiscaal aftrekbaar en bij de ouders niet belast.

Voordeel voor jouw ouders
Op dit moment is de rente op de (spaar)rekeningen bij de banken zelfs negatief, dus het kost ouders geld om hun
vermogen bij de bank te laten staan. Verder zijn de rente-inkomsten zelf voor jouw ouders onbelast: ze hoeven hier
geen belasting over te betalen. Wel moeten ze nog steeds belasting betalen over het uitgeleende geld (box 3). Met
andere woorden, of het geld nu op hun eigen bankrekening staat of dat het een lening aan jou is: in beide gevallen
moeten ze daarover belasting in box 3 betalen.


Wat zijn de voorwaarden voor renteaftrek?

 1. Je gebruikt de lening voor het kopen, verbouwen of onderhouden van je eigen woning, of voor de afkoop
  van het recht van erfpacht.

2. Je moet de lening annuïtair of lineair aflossen in maximaal 30 jaar. Dit bedrag leg je vooraf vast in de
geldleningsovereenkomst.

3. De rente die je betaalt, moet marktconform zijn. Toch is het mogelijk dat jij geen (te) hoge maandlasten krijgt, en
dat jouw ouders wel een mooie rente ontvangen.

4. Jij en degene van wie je geld leent, mogen geen fiscale partners van elkaar zijn. Uitzondering hierop is als je in
de eigen woning gaat wonen zonder die geldverstrekker.

5. Je moet je lening doorgeven aan de Belastingdienst via de aangifte Inkomstenbelasting.

Willen je ouders je het geld rentevrij lenen of tegen een lage rente? Dat is lief, maar onvoordelig. Dan geldt de
niet gerekende rente namelijk als gift. Je ouders zijn dus verplicht om een marktconforme rente te vragen. Als je de
lening echter gebruikt voor je eigen woning, kan het juist aantrekkelijk zijn om een zo hoog mogelijke rente te kiezen.

Hoe dat zit? Jij kunt gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. Hoe hoger dus de rente, hoe voordeliger je fiscaal uit bent. Hier zit echter wel een grens aan. In principe geldt: hoe minder zekerheid jouw ouders hebben, hoe hoger het risico dat zij lopen en hoe meer rente je mag berekenen. Zaken die de zekerheid en het risico voor jouw ouders beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: wat is jouw inkomen, wat is de waarde van jouw woning (hun onderpand),
voor welke periode staat het rentepercentage vast.
Vervolgens kunnen je ouders er voor kiezen om een deel van de betaalde rente belastingvrij terug te schenken. Je
kunt dan dus rente aftrekken van de belasting en krijgt het daarna alsnog deels belastingvrij terug. Let daarbij wel op
de regels voor belastingvrij schenken van ouder naar kind.


Wil je meer weten over deze mogelijkheid van geld lenen? Maak dan gerust een vrijblijvende afspraak met ons.


Zit u in een bestuur van een vereniging of stichting? Lees dan dit nieuwsbericht.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

1.       De mogelijkheid tot het instellen van een raad van commissarissen bij een vereniging of stichting krijgt een wettelijke basis en de gronden voor ontslag van een bestuurder van een stichting worden uitgebreid.

2.       Ook krijgen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in te stellen.

3.       Verder moeten verenigingen en stichtingen in hun statuten regelen op welke wijze de taken en bevoegdheden van het bestuur worden uitgeoefend in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Deze regeling moet bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de WBTR in de statuten worden opgenomen.

4.       In de WBTR is uitdrukkelijk opgenomen dat bestuurders zich bij de uitoefening van hun functie moeten richten naar het belang van de rechtspersoon.

5.       De WBTR regelt dat voor verenigingen en stichtingen eenzelfde tegenstrijdig belangregeling geldt als voor de B.V. en N.V. Deze regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming.

6.       Verenigingen en stichtingen krijgen te maken met een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij faillissement.

Neem voor  meer informatie contact op met ons.

Ben jij starter op de woningmarkt?

Vanaf 2021 betalen jullie geen overdrachtsbelasting meer voor woningen tot € 400.000. Dat betekent bij een woning van € 250.000 dat je € 5.000 overdrachtsbelasting niet meer hoeft te betalen.

Vanaf 2021 betalen jullie geen overdrachtsbelasting meer voor woningen tot € 400.000. Dat betekent bij een woning van € 250.000 dat je € 5.000 overdrachtsbelasting niet meer hoeft te betalen.

Een mooie kans om goed te beginnen!

Ook wij hebben voor jullie een mooie startersaanbieding. Zo regel je bij de koop van je woning alles in één keer goed!

Onze startersaanbieding bestaat uit: een samenlevingsovereenkomst, voor jullie beide een testament, voor jullie beide een levenstestament, de leveringsakte van de woning en de hypotheekakte.

Alles in één keer goed geregeld voor elkaar!

Wil je gebruik maken van deze aanbieding? Bel ons op 0523-261941 of mail naar info@vechtstede.com.

Waarom een samenlevingscontract? Om recht te hebben op elkaars nabestaandenpensioen, ben je van de pensioenfondsen verplicht een samenlevingscontract te hebben. Heb je dit niet? Dan krijgt niemand het nabestaandenpensioen en heb je voor niets jarenlang premie betaald.

Waarom een testament? Hierin leg je vast, wie na je overlijden je huis en je geld krijgt. Regel je niets en overlijdt je partner veel te vroeg, dan is je woning van jou en je schoonouders. Ook kun je met een testament veel erfbelasting besparen.

Waarom een levenstestament? Hierin kies je zelf iemand die namens jou beslissingen mag nemen. Ook kun je aangeven hoe je wilt dat die persoon beslissingen neemt. Op deze manier bepaal jij wat er met jou, je huis en je geld gebeurt als je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen.

Koop je binnenkort een woning?

Gisteren heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor starters in 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Dit scheelt je € 6.000 op een woning van € 300.000.

Gisteren heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor starters in 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Dit scheelt je € 6.000 op een woning van € 300.000.

Wat verandert er per 1 januari 2021.

Voor kopers van een woning die 35 jaar of ouder zijn, verandert er niets. Echter, kopers van een woning die tussen de 18 en 35 jaar zijn, betalen vanaf 1 april 2021 geen overdrachtsbelasting meer over woningen onder de € 400.000. Kopen ze een woning in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021, dan betalen ze geen overdrachtsbelasting meer ongeacht de koopsom van de woning. Dit wordt de startersvrijstelling genoemd.

Hiervoor gelden de volgende vereisten:

de koper

 • is jonger dan 35 jaar;
 • heeft niet eerder een woning gekocht met gebruik van deze startersvrijstelling,
 • gaat de aangekochte woning gebruiken als hoofdverblijf, en
 • koopt een woning
  • ongeachte de koopsom (van 1 januari 2021 tot 1 april 2021
  • met een koopsom van maximaal € 400.000.

Enkele voorbeelden:

Ben je jonger dan 35 jaar en koop je een woning van € 350.000?

Als je de woning nog koopt in 2020 betaal je € 7.000 overdrachtsbelasting. Koop je de woning in 2021 dan betaal je geen overdrachtsbelasting.

Ben je jonger dan 35 jaar en koop je een woning van € 450.000?

Als je de woning nog koopt in 2020 betaal je € 9.000 overdrachtsbelasting. Koop je de woning tussen 1 januari en 1 april 2021 dan betaal je geen overdrachtsbelasting. Koop je de woning op 1 april 2021 of later, dan betaal je € 9.000 aan overdrachtsbelasting.

Ben je jonger dan 35 jaar en koop je binnenkort een woning, laat je dan goed voorlichten wat voor jou een fiscaal gunstig moment is.

Let op! Zoals gezegd moet het wetsvoorstel nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Ben je jonger dan 35? Vanaf 2021 betaal je geen overdrachtsbelasting.

Bij een woning van € 250.000 scheelt je dat dus € 5.000 aan belasting.

Bij een woning van € 250.000 scheelt je dat dus € 5.000 aan belasting.

Wij zijn 32 en 35, geldt de startersvrijstelling ook voor ons?

Als je allebei voor de helft eigenaar wordt, mag de één de vrijstelling toepassen en de ander niet. Dit komt erop neer dat je voor de helft van de woning vrijstelling krijgt. De andere helft wordt tegen 2% belast.

Ik heb al een eigen woning, maar ben nog geen 35. Geldt de vrijstelling ook voor mij?

Ja. Hoewel je dan eigenlijk al ‘doorstromer’ bent, geldt deze vrijstelling voor iedereen onder de 35 jaar die de vrijstelling nog niet gebruikt heeft. Omdat de vrijstelling pas vanaf 2021 bestaat, voldoet op dit moment iedereen aan die voorwaarde.

Ik zou in december een huis kopen, kan ik dat verplaatsen naar januari om deze startersvrijstelling te gebruiken?

Ja, dat kan. Dit moet wel in overleg met de verkoper. Misschien zal die dan een wat hogere prijs vragen. Vraag ook na bij je bank of hypotheekadviseur welke gevolgen de latere datum heeft voor je hypotheek. Het kan zijn dat je hierdoor meer kosten krijgt.

Let op: je kunt niet zomaar ervoor kiezen om de eigendomsoverdracht tot januari uit te stellen, maar wel vast in december in de woning te gaan. De bank van de verkoper moet daar toestemming voor geven.

Wat als ik na 3 maanden weer verhuis?

Een starter moet verklaren dat hij zijn ‘hoofdverblijf’ neemt in de woning die hij koopt. Zoals het nu lijkt moet je er ten minste een half jaar wonen, tenzij je door onvoorziene omstandigheden eerder moet verhuizen.

Verandert er nog meer in de overdrachtsbelasting?

Ja! Op dit moment geldt voor alle woningen het tarief van 2%. Iedereen die een huis koopt waar hij niet zelf permanent in gaat wonen betaalt straks 8%. Zo geldt 8% straks ook voor vakantiewoningen.

Stukjes tuingrond, garages, enzovoorts, die los bij een woning worden gekocht kunnen nu voor het 2%-tarief in aanmerking komen. Vanaf 2021 geldt het 8%-tarief voor  al deze zaken die later ‘los’ bijgekocht worden.

Bent u aandeelhouder of bestuurder? Let op!

Op 27 september 2020 gaat het UBO-register live.

Op 27 september 2020 gaat het UBO-register live.

Vanaf deze datum moeten alle vennootschappen en juridische entiteiten de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) inschrijven bij het UBO-register. De vennootschappen die na deze datum worden opgericht moeten deze gegevens binnen een week na oprichting inschrijven. Reeds bestaande vennootschappen hebben tot 26 maart 2022 de tijd hiervoor.

Wij helpen u graag bij de inschrijving van de gegevens van de UBO’s van uw onderneming. Neem gerust contact op met mr. Froukje Tinselboer-Daamen, notaris te Hardenberg of met mr. Rogier Lukas, notaris te Dalfsen voor vragen over het UBO-register.

Op 1 juni zijn onze kantoren gesloten

Tijdens de Pinksterdagen zijn onze kantoren gesloten. Vanaf dinsdag 2 juni staan wij weer graag voor u klaar.
We merken dat veel mensen juist nu veel tijd hebben om zaken te regelen waar ze anders niet aan toekomen. Ook zien we dat mensen juist nu graag de zaken goed geregeld willen hebben.
Maak dus gerust een afspraak met ons.
Wij kunnen veel voor u doen zonder dat u het huis uit hoeft.

Bel ons voor een afspraak op 0523-261941 of mail naar info@vechtstede.com

Tijdens de Pinksterdagen zijn onze kantoren gesloten. Vanaf dinsdag 2 juni staan wij weer graag voor u klaar.
We merken dat veel mensen juist nu veel tijd hebben om zaken te regelen waar ze anders niet aan toekomen. Ook zien we dat mensen juist nu graag de zaken goed geregeld willen hebben.
Maak dus gerust een afspraak met ons.
Wij kunnen veel voor u doen zonder dat u het huis uit hoeft.

Bel ons voor een afspraak op 0523-261941 of mail naar info@vechtstede.com

5 mei zijn onze kantoren gesloten

75 jaar vrijheid! Dat vieren we thuis.

75 jaar vrijheid! Dat vieren we thuis.

Op 5 mei zijn onze kantoren dan ook gesloten.
Echter de andere dagen staan we graag voor u klaar.

We merken dat veel mensen juist nu veel tijd hebben om zaken te regelen waar ze anders niet aan toekomen? Ook zien we dat mensen juist nu graag de zaken goed geregeld willen hebben.

Maak dus gerust een afspraak met ons.
Wij kunnen veel voor u doen zonder dat u het huis uit hoeft.
Hoe?
Lees ons nieuwsbericht op https://vechtstede.com/notaris-een-vitaal-beroep/

Bel ons voor een afspraak op 0523-261941 of mail naar info@vechtstede.com.