Zit u in een bestuur van een vereniging of stichting? Lees dan dit nieuwsbericht.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. De wetswijzigingen die hierin zijn opgenomen hebben gevolgen voor de statuten van verenigingen, coöperaties en stichtingen.

1.       De mogelijkheid tot het instellen van een raad van commissarissen bij een vereniging of stichting krijgt een wettelijke basis en de gronden voor ontslag van een bestuurder van een stichting worden uitgebreid.

2.       Ook krijgen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om een bestuur met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in te stellen.

3.       Verder moeten verenigingen en stichtingen in hun statuten regelen op welke wijze de taken en bevoegdheden van het bestuur worden uitgeoefend in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Deze regeling moet bij de eerstvolgende statutenwijziging na inwerkingtreding van de WBTR in de statuten worden opgenomen.

4.       In de WBTR is uitdrukkelijk opgenomen dat bestuurders zich bij de uitoefening van hun functie moeten richten naar het belang van de rechtspersoon.

5.       De WBTR regelt dat voor verenigingen en stichtingen eenzelfde tegenstrijdig belangregeling geldt als voor de B.V. en N.V. Deze regeling houdt in dat een bestuurder of commissaris met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming.

6.       Verenigingen en stichtingen krijgen te maken met een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders bij faillissement.

Neem voor  meer informatie contact op met ons.